Pro Puu -galleria 5.-29.2.2024

Pilkahduksia opiskeluun

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sisutusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun sekä restauroinnin opiskelijatyönäyttely tarjoaa pilkahduksia opiskeluun. Esillä on opiskelijatöitä ja projekteja opiskelun eri vaiheilta. Näytteillä olevat työt ovat valmistuneet opintojaksoilla tai omatoimisesti muotoilun ja restauroinnin pajoilla. Ajan tarpeiden mukaan kehittyvillä pajoilla opiskelijat voivat työskennellä joko ohjatusti tai itsenäisesti.

Artenomi

Artenomi (AMK) on restauroinnin ammattilainen, joka soveltaa historian tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun keinoja huoltaessaan tai korjatessaan historiallisia kohteita, niiden arvoa ja aikakautta vaalien. Artenomin koulutuksessa keskitytään kulttuuriperinnön säilyttämiseen huomioimalla sekä historia että kohteen ominaispiirteet. Perinteisten työskentelytekniikoiden oppiminen on myös olennainen osa opintoja. Restauroinnin ammattilainen etsii taustatietoa historiallisten rakennusten interiööreissä ja huonekaluissa tapahtuneista muutoksista. Tietojen pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan kohteen restaurointi käyttämällä alkuperäisiä materiaaleja ja menetelmiä.

Pro puu -galleriassa on esillä restauroitavia kohteita eri vaiheissa. Esineistä on näyttelyssä taustatietoa, jollaista käytetään yleisesti restaurointityötä suunnitellessa.

Mukana on sekä valmiita, että keskeneräisiä restaurointitöitä. Keskeneräisitä töistä on mahdollista saada ymmärrystä restaurointityön aikaan saamasta muutoksesta. Mukana on myös historiallisia esineitä, joiden restaurointityötä ei vielä ole aloitettu. Näyttelyyn on tuotu esimerkkejä kohteista ennen ja jälkeen restaurointityön.

Näyttelyssä on myös erikoistekniikoita, materiaalitutkimusta, puukorjauksia ja alkuperäisen mallin kaltainen ennallistus kirkon kattokoristeesta.

Muotoilija

Muotoilija (AMK). Korkeatasoinen sisutuksen ja kalusteiden suunnittelu luo ympärilleen viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Sisustusarkkitehti luo toiminnallisesti ja esteettisesti korkeatasoisia toimintaympäristöjä, erityisesti asuin- ja julkitiloihin. Työnkuva käsittää sisätilojen ja vanhojen rakennusten muutoskorjaukset sekä uusien asuntojen ja julkitilojen suunnittelun. Olennainen osa tila-arkkitehtuuria ovat huonekalut, kiintokalusteet ja sisutustuotteet. Sisutusarkkitehdin ja kalustesuunnittelijan ammattiosaaminen perustuu vahvaan materiaalituntemukseen ja alan menetelmäosaamiseen. Kulttuurin tuntemus luo pohjaa muotoilun ja sisutusarkkitehtuurin kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle. Onnistuneen sisutusprojektin läpiviemiseksi tarvitaan suunnittelukohteen haasteiden ymmärtämistä ja tiimityötaitoja. Suunnittelun, rakentamisen ja valmistamisen tulee olla vastuullista ja kaikki käyttäjät huomioivaa.

Pro puu -galleriassa on esillä sisutusarkkitehtuurin suunnitelmia visuaalisin esityskuvin sekä sisutustuotteita ja kalusteita.

Opiskelijoiden sisustuskohteistaan tehdyt kolmiulotteiset esityskuvat luovat tunnelmallisia pilkahduksia suunnitelmien visuaalisesta lopputuloksesta. Sisutusesineissä ja kalusteissa on maininta suunnitelman toteuttajista ja taustoista. Suurin osa esineistä on kalusteita, joiden merkitystä on haettu pyrkimällä ratkaisemaan suunnitteluongelma, johon ratkaisua on etsitty eri välivaiheiden kautta.

Osa töistä on lähes valmiita tuotteita. Mukana on mm. protomalli toteutuneen Kouvolan Ratamon terveysmetsän seniorituolista, Xamk -habitare 23 messuosaston opiskelijatöitä ja mm. Habitaren suunnittelukilpailussa, sekä protoshop -muotoilukilpailussa menestyneen Eemeli Sahimaan protomalleja. Materiaaleina ovat pääasiassa vastuullisista lähteistä hankittu massiivipuu, kierrätysmateriaalit ja vaneri.

 

XAMK

Artenomi(restaurointi) ja Muotoilija(Sisustusarkkitehti)
ovat mukana yhteishaussa syksyllä 2024