Pro Puu -galleriassa 8.-31.1.2020

Lähipuun vuosi

Yhdistys toteuttaa alkaneen vuoden aikana viestintäsisältöä osana Ympäristöministeriön puunkäytön edistämisohjelmaa ministeriön myöntämällä rahoituksella. Tällä hankkeella yhdistys haluaa edelleen edistää kotimaisen puulajiston asiantuntevaa ja laajaa käyttöä rakentamisessa, kalustamisessa, sisustamisessa ja piha- ja ympäristörakentamisessa.

Koska suurimmaksi esteeksi on havaittu materiaalin heikko tuntemus ammattilaisten ja opiskelijoiden keskuudessa, haluamme tehdä asiasta selvityksen ja laajentaa informaatiosisältöä ja jakaa sitä oikeille kohderyhmille.

Näyttelyyn valmistettiin seinäkemalli 17 kotimaisesta puulajista, jota oppilaitokset voivat myöhemmin tilata opetuskäyttönsä. Puulajimallit varustetaan QR-koodeilla, joka linkittyy Pro Puu-yhdistyksen ylläpitämään PuuProffa-palveluun.

Lähipuun talteenotto- ja sahaus lanseerataan valtakunnalliseksi toimintamalliksi muidenkin kaupunkien toimijoiden käyttöön. Syntyneen materiaalin pohjalta tehty kooste ja toimintakuvaus lähetetään sähköisesti arboristeille, kouluille ja muille keskeisille toimijoille ja käydään tarvittaessa ohjaamassa toimintaa sen alkaessa.

Lahdessa perinteinen Kevätpäivän sahaus-tapahtuma toteutetaan laajempana yleisö- ja koulutustapahtumana keväällä 2020 sisältäen mm. Woodism-ryhmän työnäytöksen marginaalipuun jalostumisesta pihakalusteeksi. Sahaustekniikat eri välineillä ovat osin myös kokeellisia. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös opastettuja käyntejä Kariniemen Arboretum-puulajipolulle.

Hankkeen aikana toteutetaan sähköinen kysely alan ammattilaisille heidän suhteestaan kotimaisiin puulajeihin. Selvitystyö antaa käsityksen esteistä ja rajoitteista, kiinnostuksesta, valmiudesta ja toiveista nk. erikoispuulajienkin tuomiseksi esim. kalusteisiin ja sisutukseen. Tämän pohjalta saadaan käsitys tarvittavista toimenpiteistä mahdollisuuksien ja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi.

Yhtenä selvitystyön aiheena pidetään myös kotimaisten nk. erikoispuiden saatavuus ja niiden jatkojalostaminen viiluiksi. Näin marginaalipuiden saanto on merkittävästi tehokkaampaa ja teollisuuteen soveltuvampaa. Hankkeen tarkoitus on koota sorvitukeiksi kelpaavia erikoispuutukkeja, esim. pihlaja, metsälehmus, raita, leppä.

Kotimaisen lähipuun monimuotoisuus – Diversity of finnish local wood