Lähipuusta

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Ympäristöministeriön johdolla on laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma. Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden kehittämisessä. Puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä tuetaan metsien kestävää ja järkevää käyttöä.

Puurakentamisen ohjelma (2016-2021) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin, kuten silloissa ja halleissa. Ohjelma pyrkii samalla monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa.

Selvitystyö

Hankkeen aikana toteutetaan sähköinen kysely alan opiskelijoille ja ammattilaisille heidän suhteestaan kotimaisiin puulajeihin kaikessa laajuudessaan. Selvitystyö antaa käsityksen esteistä ja rajoitteista, kiinnostuksesta, valmiudesta ja toiveista nk. erikoispuulajienkin tuomiseksi esim. kalusteisiin ja sisutukseen. Tämän pohjalta saadaan käsitys tarvittavista toimenpiteistä mahdollisuuksien ja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi.

Yhtenä selvitystyön aiheena pidetään myös kotimaisten nk. erikoispuiden saatavuus ja niiden jatkojalostaminen viiluiksi. Näin marginaalipuiden saanto on merkittävästi tehokkaampaa ja teollisuuteen soveltuvampaa. Hankkeen tarkoitus on koota sorvitukeiksi kelpaavia erikoispuutukkeja,esim. pihlaja, metsälehmus, raita ja leppä.

Kotimaisen lähipuun monimuotoisuus – Diversity of finnish local wood

Pro Puu-yhdistys osallistuu Ympäristöministeriön hankeohjelmaan teemalla Kotimaisen lähipuun monimuotoisuus edistäen omilla toimenpiteillään kotimaisen puulajiston asiantuntevaa ja laajaa käyttöä  rakentamisessa, kalustamisessa, sisustamisessa ja piha- ja ympäristörakentamisessa.

Hankeohjelma aloitettiin näyttelyllä Pro Puu -galleriassa, jossa esitellään uutena seinäkemallina kaikki kotimaiset puulajit ja niistä toteutettuja kalusteita. Puulajiseinäkettä (17 kotimaista puulajia) ja aiheeseen liittyvää opetuspakettia oppilaitokset voivat myöhemmin tilata opetuskäyttönsä. Puulajimallit varustetaan QR-koodeilla, joka linkittyy Pro Puu-yhdistyksen ylläpitämään PuuProffa-palveluun

Perinteinen Kevätpäivän sahaus -tapahtuma toteutetaan laajempana yleisö- ja koulutustapahtumana keväällä 2020 sisältäen mm. Woodism-ryhmän työnäytöksen marginaalipuun jalostumisesta pihakalusteeksi. Sahaustekniikat eri välineillä ovat osin myös kokeellisia.

Huhtikuussa Pro Puussa on puutietoutta kattavasti esillä kuukauden kestävänä näyttelynä: puun kaato, sahaustavat, lajiominaisuudet, kuivaus, työstötekniikat ja aihiointi. Näyttelyä laajennetaan yleisölle myös Liitosten arkki-näyttelyyn ulottuvaksi.

Lahden Kariniemen ja Pikkuvesijärven puisto Arboretumiin järjestetään kiertokäyntejä. Puulajipolun varrella on merkittynä runsas ja monilajinen puusto,  se muodostaa helposti lähestyttävän ja kattavan puulajikokoelman – Lahti Arboretumin.

Lähipuun talteenotto- ja sahaus lanseerataan valtakunnalliseksi toimintamalliksi muidenkin kaupunkien toimijoiden käyttöön. Syntyneen materiaalin pohjalta tehty kooste ja toimintakuvaus lähetetään sähköisesti arboristeille , kouluille ja muille keskeisille toimijoille ja käydään tarvittaessa ohjaamassa toimintaa sen alkaessa.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään seminaari, jossa ammattilaiset ja opiskelijat kuulevat luentoja puulajistostamme, metsänhoidosta, puun korjuusta ja jatkojalostuksesta.

Kevätpäivänsahaus Tutustu
Arboretum Tutustu
PuuProffa.fi Tutustu
Ajatus jalostaa puuta Tutustu